บริการของเรา:

 1. 1.จดทะเบียนนิติบุคคล (จดทะเบียนบริษัท, หจก.)

 2. 2.ทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี (รายเดือน, รายปี)

 3. 3.บริการจัดทำบัญชี Stock สินค้า

 4. 4.ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชี

 5. 5.จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express

 6. 6.ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและการวางแผนภาษี

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ เมื่อเลือกใช้บริการรายเดือนจากเรา

 1. 1.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร (จบ!! ครบที่เดียว)

  1. a.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด 1,3,53, ภงด 1ก)  พร้อมยื่นแบบ

  2. b. จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมยื่นแบบ

  3. c.จัดทำ ภธ.40 กรณีลูกค้าจดภาษีธุรกิจเฉพาะ พร้อมยื่นแบบ

  4. d. จัดทำ ภงด.51 (ภาษีนิติบุคคลครึ่งปี) พร้อมยื่นแบบ

  5. e.จัดทำ ภงด.50 (ภาษีนิติบุคคลสิ้นปี) พร้อมยื่นแบบ

 2. 2.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (จบ!! ครบที่เดียว)

  1. a.ยื่นงบการเงินผ่านระบบ e-filing

  2. b.ขอรหัสผ่านให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 3. 3.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคม (จบ!! ครบที่เดียว)

  1. a.ขึ้นทะเบียนนายจ้างให้กับท่าน

  2. b.แจ้งเข้า-ออกพนักงาน, การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

  3. c.ทำแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

  4. d.จัดทำ กท.20 ตามกฎหมายประกันสังคม

 4. ฟรี แบบฟอร์มทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี, ใบวางบิล, ใบสำคัญจ่าย ฯลฯ

ฟรี!! ขอรหัสผ่านกับกรมสรรพากร

ฟรี!! ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้บริหาร

ฟรี!! ประกาศประชุมประจำปีพร้อมยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)