งานทำบัญชีรายเดือน  (ราคาไม่รวมค่าสอบบัญชี)

ใช้มาตรฐานการคิดค่าบริการ ตามปริมาณเอกสาร และความยากง่ายของการทำบัญชี ดังนี้

 

งานทำบัญชีรายปี

 

งานจดทะเบียน

 

งานจัดทำ stock สินค้า

 

โปรแกรมบัญชี  Express (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  - Single license    20,330  บาท

  - Lan License 33,170  บาท